Skogforsk: Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter - en projektsammanfattning

2019-02-28 12:01

brohandledning-arbetsrapport.jpg

Skogforsk har tillsammans med WSP utarbetat metoder för att identifiera, inspektera och underhålla broar på det enskilda vägnätet. I den här rapporten sammanfattas projektet.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1008-2019.

Det finns ett stort behov av att identifiera de broar som idag inte finns registrerade hos väghållarna. Identifieringen möjliggör att inspektera och underhålla broarna, så att man kan förhindra flaskhalseffekter i vägnätet eller i värsta fall olyckor. Därför har en metodik tagits fram för att, via kartdata samt via data från laserscanning, identifiera broar på det enskilda vägnätet. Resultatet från de båda analyserna kontrollerades genom fältinventering.

Resultatet visade att det går utmärkt att hitta överfarter med båda metoderna, men att lasermetodiken är mer tidskrävande. Det svåra är att veta vilka av de funna överfarterna som är tillräckligt breda för att klassas som broar (>2 m). Kartanalysmetoden har implementerats av minst ett skogsföretag och av Trafikverket. Ett stort antal broar som tidigare var okända för väghållarna har identifierats.

För att samla kunskapen om broförvaltning och på ett tillgängligt sätt ge vägledning till branschen har tre handledningar tagits fram inom projektet. Handledningen Förvaltning ger en översikt av de olika momenten från förebyggande underhåll, via inspektion, planering och upphandling, till åtgärd. Handledningen Inspektion redogör mer detaljerat hur broinspektion går till, med beskrivning av skador och kontrollpunkter tillsammans med blanketter för olika brotyper. Den tredje handledningen, Upphandling, går igenom upphandlingsprocessen, regelverken, olika entreprenadformer och avtalsskrivning.

Handledningarna täcker ett stort kunskapsbehov inom skogsbranschen, men också hos enskilda vägföreningar. De kan fritt laddas ner eller beställas på länkarna.

www.skogforsk.se

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »