Skogforsk: Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter - en projektsammanfattning

2019-02-28 12:01

brohandledning-arbetsrapport.jpg

Skogforsk har tillsammans med WSP utarbetat metoder för att identifiera, inspektera och underhålla broar på det enskilda vägnätet. I den här rapporten sammanfattas projektet.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1008-2019.

Det finns ett stort behov av att identifiera de broar som idag inte finns registrerade hos väghållarna. Identifieringen möjliggör att inspektera och underhålla broarna, så att man kan förhindra flaskhalseffekter i vägnätet eller i värsta fall olyckor. Därför har en metodik tagits fram för att, via kartdata samt via data från laserscanning, identifiera broar på det enskilda vägnätet. Resultatet från de båda analyserna kontrollerades genom fältinventering.

Resultatet visade att det går utmärkt att hitta överfarter med båda metoderna, men att lasermetodiken är mer tidskrävande. Det svåra är att veta vilka av de funna överfarterna som är tillräckligt breda för att klassas som broar (>2 m). Kartanalysmetoden har implementerats av minst ett skogsföretag och av Trafikverket. Ett stort antal broar som tidigare var okända för väghållarna har identifierats.

För att samla kunskapen om broförvaltning och på ett tillgängligt sätt ge vägledning till branschen har tre handledningar tagits fram inom projektet. Handledningen Förvaltning ger en översikt av de olika momenten från förebyggande underhåll, via inspektion, planering och upphandling, till åtgärd. Handledningen Inspektion redogör mer detaljerat hur broinspektion går till, med beskrivning av skador och kontrollpunkter tillsammans med blanketter för olika brotyper. Den tredje handledningen, Upphandling, går igenom upphandlingsprocessen, regelverken, olika entreprenadformer och avtalsskrivning.

Handledningarna täcker ett stort kunskapsbehov inom skogsbranschen, men också hos enskilda vägföreningar. De kan fritt laddas ner eller beställas på länkarna.

www.skogforsk.se

2019-03-18 14:22Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna i ny sortimentslåda
2019-03-17 10:11Fjärrstyrda hjullastare testas när Volvo CE får Sveriges första 5G-nät för industrin
2019-03-16 11:11Skogen, dikena och klimatet
2019-03-15 09:11Svenska skidspelen 16-17 mars ger ökad trafik i Falun
2019-03-14 11:11Nya webbar tar Holmen in i framtiden
2019-03-13 12:11Skogforsk: Effaråsen - att bruka och bevara i gammal tallskog
2019-03-12 13:22Vad betyder plogbilarnas signalskyltar?
2019-03-11 14:22Eco Log: Välkommen på visning i Holstebro - Danmark
2019-03-10 10:11Lotta Folkesson: "Hjärna viktigare än muskler"
2019-03-08 11:33Steg V Optimerat för morgondagen

Gå till arkivet »