Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

2019-05-10 11:11

trafik1.jpg

Med ökade underhållsmedel påbörjar Trafikverket en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna. Mer om de planerade åtgärderna går att läsa i underhållsplanen för 2019-2022.

Underhållsplanen för 2019-2022 redovisar hur Trafikverket under perioden planerar att prioritera och använda tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg, och vilka effekter dessa åtgärder ger.

De finansiella ramarna för underhåll ökar betydligt under underhållsplanens fyraårsperiod, främst för järnvägsunderhåll. Det innebär att vi påbörjar en omfattande upprustning av järnvägen och upprätthåller framkomligheten på vägarna.

Byte av sliten järnvägsanläggning ger effekter på sikt

Under 2019–2022 kommer ett stort antal åtgärder att genomföras som ökar järnvägsnätets robusthet. Mer pengar till åtgärder innebär ökat utrymme för förebyggande underhåll, som ger en ökad långsiktig effekt jämfört med avhjälpande underhåll.

Successivt mer pengar under perioden ger utrymme för upprustning av järnvägen på viktiga transportflöden, som till exempel Hallsberg–Luleå, Luleå–Riksgränsen och Stockholm–Malmö. Upprustningen återställer hastighets- och bärighetsnedsättningar och minska risken för nya.

Framkomlighet och säkerhet på vägarna upprätthålls

Vägnätets funktion kommer att vara oförändrad under planperioden som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt. Åtgärderna som genomförs förväntas bidra till att tillståndet på det mer högtrafikerade vägnätet blir oförändrat, medan underhållsbehovet på det mindre trafikerade nätet ökar. Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2019 till 2022 kan inte genomföras med beslutade finansiella ramar, och det eftersläpande underhållet på väg fortsätter att byggas upp.

Större planerade åtgärder runt om i landet

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg utgörs av broåtgärder, exempelvis utbyte av broarna över Kalix älv och över Helgeå i Kristianstad samt reparation av Älvsborgsbron i Göteborg, bron över Nordre älv vid Kungälv och Tjörnbron.

För järnvägen är de största åtgärderna under perioden upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, spår och växelbyte på sträckan Flen–Eskilstuna samt kontaktledningsupprustning på Malmbanan.

Det är många åtgärder som ska genomföras i en högt trafikerad anläggning, och vi tar fram underhållsplanen genom samplanering och koordinering inom flera delar av Trafikverket och externt med branschen.

Underhållsplanen är fyraårig och uppdateras årligen.

2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »