Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis

2019-05-14 11:11

flisis1.jpg

Intresset för att ta ut bränsle vid gallringar med klena dimensioner ökar. Men metoden har nackdelar, som till exempel tillväxtförluster och minskad långsiktig kolinlagring i träprodukter.

Det här är en sammanfattning av en artikel i Skogforsks Års- och Hållbarhetsredovisning.

Skogforsk har presenterat resultat från tre långliggande gallringsförsök där effekterna av helträdsuttag studerats. Ett problem med uttag av helträd är att det ger tillväxtförluster i det kvarvarande beståndet. I försöken var de totala tillväxtförlusterna i form av stamved större än den mängd biomassa som tagits ut i form av grenar och toppar (grot). Dessa effekter kunde upptäckas redan vid nästkommande gallringstillfälle. Något tillspetsat kan man säga att man växlat stamved mot bränsleflis. Förutom att den sänkta tillväxten leder till minskad kolinbindning, innebär sortimentsväxlingen från sågbart gagnvirke till bränsleflis också förlorade substitutionseffekter, det vill säga en minskning av den långsiktiga kollagringen i träprodukter.

Gödsling kompenserar tillväxtförlusterna

Den främsta orsaken till tillväxtförlusterna är att grotuttaget också leder till att kväve (N) tas ut ur beståndet. Gödslingsresultat från försöksserien visade att tillförsel av en normal gödselgiva (150 kg N/ha) kompenserade för de tillväxtförluster som helträdsuttagen orsakat.

Motiverad metod i konfliktbestånd

Trots tillväxtförlusterna kan åtgärden vara ekonomiskt motiverad, framför allt i så kallade konfliktbestånd, beroende av priserna på energiflis och använd kalkylränta. Energivedsgallring bör dock inte lanseras som ett skötselsystem. Att strunta i röjningen som motiv för att få ut mer biobränsle vid en gallring är en mycket dålig affär.

2019-11-15 11:11Nyöppning av DAF Museum i Eindhoven
2019-11-14 11:00Eco Log fortsätter framåt - köper svenska ELFAB
2019-11-13 12:11Försäljningstapp för Volvo CE under tredje kvartalet
2019-11-12 11:00Olofsfors AB får det prestigefyllda priset, årets Exportföretag
2019-11-11 12:11Skogforsk: Åtta hjulaxlar optimalt på virkesbilar
2019-11-10 11:11Sveaskog: Ökat intresse för lövtimmer i Sverige
2019-11-09 11:11Skogforsk: Stora värden i lövskogarna
2019-11-08 11:11Volvo startar försäljningen av eldrivna lastbilar för stadstransporter
2019-11-07 11:11Förlängd byggtid och ökad kostnad för E4 Förbifart Stockholm
2019-11-05 11:11Scania samarbete med längdskidlandslaget

Gå till arkivet »