Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis

2019-05-14 11:11

flisis1.jpg

Intresset för att ta ut bränsle vid gallringar med klena dimensioner ökar. Men metoden har nackdelar, som till exempel tillväxtförluster och minskad långsiktig kolinlagring i träprodukter.

Det här är en sammanfattning av en artikel i Skogforsks Års- och Hållbarhetsredovisning.

Skogforsk har presenterat resultat från tre långliggande gallringsförsök där effekterna av helträdsuttag studerats. Ett problem med uttag av helträd är att det ger tillväxtförluster i det kvarvarande beståndet. I försöken var de totala tillväxtförlusterna i form av stamved större än den mängd biomassa som tagits ut i form av grenar och toppar (grot). Dessa effekter kunde upptäckas redan vid nästkommande gallringstillfälle. Något tillspetsat kan man säga att man växlat stamved mot bränsleflis. Förutom att den sänkta tillväxten leder till minskad kolinbindning, innebär sortimentsväxlingen från sågbart gagnvirke till bränsleflis också förlorade substitutionseffekter, det vill säga en minskning av den långsiktiga kollagringen i träprodukter.

Gödsling kompenserar tillväxtförlusterna

Den främsta orsaken till tillväxtförlusterna är att grotuttaget också leder till att kväve (N) tas ut ur beståndet. Gödslingsresultat från försöksserien visade att tillförsel av en normal gödselgiva (150 kg N/ha) kompenserade för de tillväxtförluster som helträdsuttagen orsakat.

Motiverad metod i konfliktbestånd

Trots tillväxtförlusterna kan åtgärden vara ekonomiskt motiverad, framför allt i så kallade konfliktbestånd, beroende av priserna på energiflis och använd kalkylränta. Energivedsgallring bör dock inte lanseras som ett skötselsystem. Att strunta i röjningen som motiv för att få ut mer biobränsle vid en gallring är en mycket dålig affär.

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »