Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis

2019-05-14 11:11

flisis1.jpg

Intresset för att ta ut bränsle vid gallringar med klena dimensioner ökar. Men metoden har nackdelar, som till exempel tillväxtförluster och minskad långsiktig kolinlagring i träprodukter.

Det här är en sammanfattning av en artikel i Skogforsks Års- och Hållbarhetsredovisning.

Skogforsk har presenterat resultat från tre långliggande gallringsförsök där effekterna av helträdsuttag studerats. Ett problem med uttag av helträd är att det ger tillväxtförluster i det kvarvarande beståndet. I försöken var de totala tillväxtförlusterna i form av stamved större än den mängd biomassa som tagits ut i form av grenar och toppar (grot). Dessa effekter kunde upptäckas redan vid nästkommande gallringstillfälle. Något tillspetsat kan man säga att man växlat stamved mot bränsleflis. Förutom att den sänkta tillväxten leder till minskad kolinbindning, innebär sortimentsväxlingen från sågbart gagnvirke till bränsleflis också förlorade substitutionseffekter, det vill säga en minskning av den långsiktiga kollagringen i träprodukter.

Gödsling kompenserar tillväxtförlusterna

Den främsta orsaken till tillväxtförlusterna är att grotuttaget också leder till att kväve (N) tas ut ur beståndet. Gödslingsresultat från försöksserien visade att tillförsel av en normal gödselgiva (150 kg N/ha) kompenserade för de tillväxtförluster som helträdsuttagen orsakat.

Motiverad metod i konfliktbestånd

Trots tillväxtförlusterna kan åtgärden vara ekonomiskt motiverad, framför allt i så kallade konfliktbestånd, beroende av priserna på energiflis och använd kalkylränta. Energivedsgallring bör dock inte lanseras som ett skötselsystem. Att strunta i röjningen som motiv för att få ut mer biobränsle vid en gallring är en mycket dålig affär.

2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »