Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge

2019-07-22 13:11

svdis1.jpg

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 832 MSEK (775), en ökning med 57 MSEK jämfört med motsvarande period 2018.

Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser på produkterna i förhållande till föregående år.

1 januari - 30 juni 2019:

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 849 MSEK (3 567). Priserna ökade i genomsnitt med tio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Leveranserna av skogsplantor har ökat.

  • Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 832 MSEK (775). Högre priser har till viss del motverkats av lägre volymer. Kostnaderna för avverkning och skogsvård har ökat främst till följd av planerade åtgärder men också som en effekt av ökad konkurrens om avverkningsresurser i kombination med avverkning av storm- och insektskadad skog. Därtill har intäkterna från övriga fastighetsaffärer varit lägre.

  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,4 procent (4,9).

  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 272 MSEK (121), värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.

  • Resultatet under första halvåret minskade med 27 procent och uppgick till 946 MSEK (1 301), motsvarande 7,99 kr (10,99) per aktie. Minskningen är till stor del hänförlig till effekten av ändrade skatteregler som påverkade resultatet positivt med 477 MSEK föregående år. Effekten var av engångsnatur och hade ingen kassaflödespåverkan.

Kommentar från Sveaskogs vd Hannele Arvonen:

Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt. Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror.

Sveaskog har emitterat sin tredje gröna obligation

I april emitterade Sveaskog sin tredje gröna obligation, denna gång på 1 100 MSEK. Intresset var mycket stort och obligationen placerades hos 19 investerare från Sverige, Norge, Finland och Danmark. Detta är ett erkännande från finansmarknaden av vår verksamhet och förstärker vår hållbarhetsprofil.

Granbarkborren förstör stora värden

Stora skogsarealer hotas av granbarkborren efter den varma och torra sommaren 2018. I södra Sverige bedriver vår verksamhet ett omfattande bekämpningsarbete med att söka upp och avverka angripen skog och hantera svärmningar. Vi har också inlett ett samarbete med IT-företaget Sogeti och utvecklat en lösning för att kunna följa, visualisera och förhindra granbarkborrens framfart. Lösningen använder artificiell intelligens, satellitbilder och avancerade algoritmer för att ta fram detaljerade kartor som visualiserar granbarkborrens framfart i skogen. Lösningen kommer förhoppningsvis att göras allmänt tillgänglig via Skogsstyrelsens datamiljöer inför höstens barkborrebekämpning.

Ledande inom innovation och effektivitet

Sveaskog har under perioden även blivit delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Lignin är en förnybar restprodukt från cellulosatillverkning som kan ersätta produkter baserade på fossil råvara.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »