Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

2019-10-08 12:11

trv-logo.jpg

Under maj 2020 publicerar Trafikverket resultatet för en ny basprognos för framtida person- och godstransporter. Nu har beslut fattats om de förutsättningar som ska gälla i prognosarbetet.

Trafikverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla prognoser för trafikutvecklingen. En central faktor när man långsiktigt planerar byggandet och underhållet av den framtida infrastrukturen, är att man har en bild av hur den förväntade efterfrågan på transporter kommer att se ut, och det transport- och trafikarbete som genereras för trafikslagen. Trafikverket tar därför regelbundet fram en så kallad basprognos som innefattar både person- och godstransporter. Kommande basprognos innefattar utvecklingen fram till åren 2040 och 2065.

Prognoser baseras på antaganden om framtiden

Framtiden är osäker och Trafikverket måste därför göra ett antal antaganden inför beskrivningen av den förväntade trafikutvecklingen.

− I basprognosen utgår vi från den politik som är beslutad eller har aviserats om styrmedel och fysiska åtgärder. Här ingår också EU-överenskommelser om till exempel CO2-krav för fordon, säger Johanna Dillén, chef på Trafikverkets Expertcenter.

Därutöver utgår prognosen från externa förutsättningar såsom befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling, som baseras på underlag från bland annat EU, Energimyndigheten, SCB och Konjunkturinstitutet.

Klimatmålen ingår som förutsättningar i kommande basprognos

En förändring inför kommande basprognosarbete är tillkomsten av de nya klimatmålen, och förutsättningen att Sverige ska nå dessa till 2030 och 2045. 

− Bland annat har riksdagen antagit ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd ingår, säger Johanna Dillén.

Trafikverkets antaganden om beslutad och aviserad politik för att nå klimatmålen är en höjning av reduktionsplikten, det vill säga öka inslaget av biodrivmedel, i kombination med åtgärder för att öka elektrifieringstakten av personbilar.

− Det är politiken som beslutar om vilka styrmedel och andra åtgärder som kan bli aktuella för att nå klimatmålen, och ytterligare åtgärder kan komma att behövas. Trafikverket fortsätter att studera effekter av olika styrmedel och åtgärder för att ge politiken beslutsunderlag om detta, säger Johanna Dillén.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »