Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

2020-07-16 11:31

sveaskog-logo.jpg

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret 2020 uppgick till 676 MSEK (832). En resultatförsämring har varit förväntad då produktpriserna successivt sjunkit sedan 2019.

1 Januari – 30 Juni 2020:

  • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 3 609 MSEK (3 849) till följd av lägre marknadspriser. Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt åtta procent medan de totala leveransvolymerna ökade med en procent. Intäkter från upplåtelser avseende vindkraft har ökat.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 19 procent och uppgick till 676 MSEK (832). Lägre priser har delvis kompenserats av högre leveransandel från egen skog. Kostnaderna för skogs- och naturvård har ökat till följd av planerade utökade åtgärder. Vägkostnaderna har ökat bland annat på grund av svåra väderförhållanden under våren. Svenska Skogsplantors resultat var lägre till följd av lägre volymer och högre kostnader.
  • Direktavkastningen, mätt under 12 månader, uppgick till 4,3 procent (5,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 307 MSEK (272). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Resultatet för första halvåret uppgick till 827 MSEK (946), motsvarande 6,98 kr (7,99) per aktie.
  • Sveaskogs verksamhet har hittills bedrivits utan större störningar till följd av coronapandemin. Utvecklingen följs noga för att kunna göra erforderliga anpassningar.

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen:
– Det har nu gått ett år sedan jag tillträdde som vd för Sveaskog. Jag kan konstatera att Sveaskog har en nyckelroll i den bioekonomiska värdekedjan. Sveaskog har en mycket viktig uppgift i att säkerställa en ökad tillväxt i skogen och därmed uthålligt kunna förse industrin med vedråvara, samtidigt som den biologiska mångfalden uthålligt ökar. Det är fullt möjligt att åstadkomma detta inom ramen för ett hållbart skogsbruk. Sveaskog står för en trygg och hållbar virkesförsörjning som bidrar till regional utveckling genom arbetstillfällen i den bioekonomiska värdekedjan, i skogen och i industrin.

– Sveaskogs balansräkning är stark och tillgången till likviditet och finansiering är god. Sveaskog analyserar effekterna av olika scenarier till följd av coronapandemin och har en åtgärdsplan för respektive scenario.

2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »