Skogsbrukets gemensamma hänsynsuppföljning 2019

2020-12-28 11:11

1059_bild.jpg

Hur ser den generella naturhänsynen ut i svenskt skogsbruk? En ny rapport sammanfattar resultaten från fältsäsongen 2019.

Sedan 2011 har Skogsstyrelsen i samverkan med övriga berörda myndigheter, skogsbruket samt intresseorganisationer gemensamt arbetat med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna fastställdes 2013 och sedan dess pågår ett löpande arbete med att implementera, utveckla och revidera dessa. Implementeringen av målbilderna i praktiskt skogsbruk har gått bra och uppföljningar visar att de har fått ett stort genomslag i skogsbruket och innehållet är allmänt känt bland tjänstemän och entreprenörer.

Denna rapport sammanfattar resultatet från projektet Skogsbrukets egen hänsynsuppföljning och den fältinventering av naturhänsyn som genomförts under fältsäsongen 2019. Resultaten bygger på data insamlat från totalt 277 trakter fördelade på SCA, Sveaskog, Södra skogsägarna, Norra skogsägarna och BillerudKorsnäs. Inventeringen har utförts av skogsföretagen själva, på egen och annans skog som är avverkad under 2018 och 2019. 

Syftet var att samla in data på ett enhetligt sätt om hänsynstagande i samband med slutavverkning för att kunna ta reda på hur den generella hänsynen ser ut i svenskt skogsbruk. Beroende på vad resultatet visar kan olika lärdomar dras för att förbättra framtida naturvårdsarbete. 

En viktig del av projektet var förarbetet; att ta fram en inventeringsmall som omfattade både centrala delar av Skogsstyrelsens krav och de olika skogsföretagens önskemål om uppföljning. Det mynnade ut i ett digitalt verktyg som inventerarna kunde använda sig av i fält direkt på en läsplatta, vilket underlättade arbetet vid inventeringen och inte minst vid den efterföljande sammanställningen av samtliga inventeringar. Ett par av organisationerna har även använt sig av egna formulär i appen arcgis collector.

Detta är det andra året som projektet genomförts och även om deltagande företag är positivt inställda har ett gemensamt beslut tagits om att avvakta med en fortsättning av projektet. Samarbetet har, utöver två resultatrapporter, även resulterat i en viktig dialog om naturhänsyn i skogsbruket. Projektet har också genererat mervärde i form av ett nystartat projekt om digitaliserad hänsynsuppföljning där skördardata spelar en central roll. Ytterligare ett delprojekt har genomförts i form av ett examensarbete vid Skogsmästarskolan, SLU, om evighetsträd, deras överlevnad och evighet. (Lindhagen 2020. Evighetsträd efter föryngringsavverkning – en utvärdering av trädens överlevnad och evighet. Examensarbete Skogsmästarprogrammet SLU, 2020:01.)

www.skogforsk.se

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »