Skogsutredningens förslag måste vägas mot andra samhällsmål

2021-05-04 11:00

boona1.jpg

I sitt remissvar på Skogsutredningens betänkande poängterar Skogsindustrierna riskerna för en försvagad äganderätt och vikten av att se till helheten för en hållbar utveckling.

Foto: Björn Leijon

Skogsindustrierna har lämnat synpunkter på det mycket omfattande betänkandet av Skogsutredningen. Här finns förslag som är värda att ta vara på, men bland de 50 förslagen saknas viktiga förslag för stärkt äganderätt, en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen.  

– Skogsutredningen har valt att fokusera på svenska och internationella miljömål och åtgärder för att nå dem. Detta måste politikerna nu väga mot mål om fossilfrihet, klimatneutralitet och omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först därefter kan de ta ställning till utredningens förslag om att undanta mycket stora arealer från skogsbruk, säger Linda Eriksson, talesperson i skogspolitiska frågor på Skogsindustrierna. 

Linda Eriksson betonar att förslagen som helhet inte stärker äganderätten, utan snarare riskerar att försvaga den: 

– Politiker som vill värna äganderätten behöver se upp med detaljerna i flera av förslagen. Det ska vara självklart att skogsägare får ersättning när de begränsas att bruka sin mark, oavsett vilken lagstiftning myndigheterna hänvisar till.    

Här är Skogsindustriernas tre viktigaste inspel:  

1. Väg förslagen mot andra viktiga samhällsmål 

Skogsindustriernas allvarligaste invändning mot utredningen är de mycket långtgående tolkningarna av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald. En hållbar utveckling kräver avvägningar. Riksdag och regering måste kliva fram och väga ambitionen i mål om biologisk mångfald mot andra centrala mål för en hållbar utveckling, som till exempel klimatmål och mål om fossilfrihet. Först därefter går det att ta ställning till förslagen i utredningen om ytterligare åtgärder för biologisk mångfald.  

2. Se upp med förslag som försvagar äganderätten  

Skogsutredningen hade i uppdrag att ta fram förslag som skulle förstärka äganderätten. Men här finns istället förslag som riskerar att försvaga den. Oavsett om staten vill skapa ett naturreservat, inrätta ett biotopskydd eller bilda en nationalpark ska det bygga på en frivillig överenskommelse med markägaren som också ska erbjudas ersättningsmark eller pengar i kompensation. Detta ska även gälla skogsbruk i fjällnära skog. Alla undantag från detta, som ligger insprängda i utredningens förslag, bidrar till ett rättsosäkert läge för skogsägaren och tar bort incitamenten att skapa och bevara naturvärden utöver vad som krävs enligt lagen. 

3. Investera mer i åtgärder för ökad tillväxt  

För att möjliggöra en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi är utredningens förslag för ökad tillväxt i skogen välkomna. Skogsindustrierna vill särskilt lyfta behovet av att formulera ett tillväxtmål för skogen och omfattande rådgivningskampanjer för ökad produktion och tillväxtNu behövs kraftigt öka

de anslag och en långsiktighet i åtgärderna, för att de ska ge mätbar effekt.
2021-08-03 10:00Gotland får Mercedes-Benz lastbilsverkstad
2021-07-30 11:00Storbritanniens regering väljer Leyland Trucks för prövning av el lastbilar
2021-07-28 12:00Skog på fel ståndort
2021-07-27 11:00Den nya generationens DAF-lastbilar visualiseras digitalt
2021-07-23 11:00Scania levererar 200 lastbilar till svenska försvaret
2021-07-21 11:00Premiär för Mercedes el-lastbil: 536 hk, 27 ton och 40 mil räckvidd
2021-07-20 11:00Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge
2021-07-19 11:00Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2021-07-18 11:00Eco Log hälsar på Tifa Skog
2021-07-16 11:00Nya Daily: det smarta fordonet som tar lätta transporter till nya höjder

Gå till arkivet »