EU:s åtgärder för minskade utsläpp och föroreningar måste fungera i praktiken

2021-05-19 11:00

zero-pollution-helena.jpg

EU kommissionen har kommunicerat en ny handlingsplan för att minska utsläpp och föroreningar. Skogsindustrierna välkomnar visionen ”en värld där föroreningar reduceras till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa och naturliga ekosystem”, men efterfrågar vissa förtydliganden

– Visionen ligger helt i linje med branschens eget hållbarhetsarbete, nu gäller det att se till att åtgärderna fungerar i verkligheten, säger Helen Sjögren, miljödirektör vid skogsindustrierna.

Den 12 maj meddelade EU-kommissionen sin plan i riktningen ”Zero Pollution for Air, Water and Soil”, en del av den gröna given. Kommissionen har lagt fram delmål till 2030 som bland annat inkluderar utsläpp av näringsämnen och mikroplaster, transportbuller och minskning av avfall.

Helena Sjögren, miljödirektör vid Skogsindustrierna, kommenterar förslaget;

– Vi välkomnar kommissionens vision för 2050. ”A healthy planet for all” skriver nog alla under på och Skogsindustrin spelar en allt viktigare roll i arbetet för ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. Vi kan bland annat bidra med förnybara klimatsmarta produkter som människor behöver i sin vardag.

Meddelandet definierar en tydlig åtgärdshierarki, vilket Skogsindustrierna välkomnar. Att förhindra  är prioriterat, att minimera den näst bästa åtgärden för att i sista hand avhjälpa och kompensera. Europakommissionen vill också, enligt handlingsplanen, skärpa implementeringen av miljölagstiftningen.

– En mer strikt implementering kan skapa en mer rättvis spelplan mellan näringsliv i olika europeiska länder. Samtidigt får regelverk inte införas alltför stelbent, då riskerar de att istället hindra den positiva utvecklingen, säger Helena Sjögren.

När det gäller det nationella införandet nämner kommissionen särskilt vattenramdirektivet, Water Framework Directive, och målet att uppnå det som kallas ”god status”. God vattenkvalitet är givetvis en prioriterad fråga för Skogsindustrierna. För att klara god status behöver alla parametrar minst uppnå nivån ”god”.

Vissa parametrar omöjliga att uppnå

– Men några av dessa parametrar är mer eller mindre omöjliga att nå upp till oavsett vad industrin gör. De är bitvis formulerade för smalt, och tar inte hänsyn till lokala förhållanden, säger Helena Sjögren.

– Samarbetet kring vattenfrågorna bygger ju på att vi arbetar mot ett gemensamt mål, tillsammans. Men vi vill också betona helhetsperspektivet eftersom vi arbetar utifrån delvis olika förutsättningar, säger Helena Sjögren.

Skogsindustrierna håller med om att industriutsläppsdirektivet, IED, är det huvudsakliga instrumentet att reglera industrins utsläpp till luft, vatten och mark. Det är ett väl fungerande styrmedel som gör regelverket likartat över hela Europa. De verksamheter som är inkluderade behöver använda sig av bästa tillgängliga teknik (BAT).

Fokus på industrins utsläpp

Meddelandet anger att IED ska revideras, det är i sig ingen nyhet. Men skogsindustrin önskar att direktivet fortsatt fokuserar på industrins utsläpp och inte vidgas till områden som redan regleras på andra sätt. Det gäller framför allt klimat som regleras via utsläppshandelssystemet (EU ETS) men även energianvändning som styrs av andra direktiv. Vad som anses vara bäst tillgängliga teknik för reglering ses redan nu regelbundet över så att bedömningarna stadigt uppdateras med ny teknik.

– Innovation och teknikutveckling är nödvändiga för att vi ska klara miljömålen och omställning till ett fossilfritt samhälle. Jag ser gärna ökade satsningar och samverkan för innovation inom miljöteknik. Men det är inte säkert att det är mest effektivt att göra det inom ramen för IED, säger Helena Sjögren.

Hon avslutar med att återigen inskärpa att Skogsindustriernas inställning till handlingsplanen och dess vision är positiv.

– Ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkter i skogsindustrin. Vi ser nu fram emot ett fortsatt arbete för att komma framåt för en bättre miljö genom regelverk som fungerar i praktiken.

www.skogsindustrierna.se

2021-08-03 10:00Gotland får Mercedes-Benz lastbilsverkstad
2021-07-30 11:00Storbritanniens regering väljer Leyland Trucks för prövning av el lastbilar
2021-07-28 12:00Skog på fel ståndort
2021-07-27 11:00Den nya generationens DAF-lastbilar visualiseras digitalt
2021-07-23 11:00Scania levererar 200 lastbilar till svenska försvaret
2021-07-21 11:00Premiär för Mercedes el-lastbil: 536 hk, 27 ton och 40 mil räckvidd
2021-07-20 11:00Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge
2021-07-19 11:00Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2021-07-18 11:00Eco Log hälsar på Tifa Skog
2021-07-16 11:00Nya Daily: det smarta fordonet som tar lätta transporter till nya höjder

Gå till arkivet »