Styrmedel för att uppmuntra naturvårdande skötsel

2022-09-16 11:00

mur1.jpg

Sverige har 0,6–1,1 miljoner hektar skyddad skog som återkommande behöver naturvårdande skötsel.

(Skördare som arbetar i en åtgärd som fått stöd från länsstyrelsen. Foto: Örjan Grönlund)

Skogforsk har undersökt hur styrmedel kan utvecklas för att uppmuntra att skötseln sker.

Sammanfattning

Naturvårdande skötsel (NS) är skogliga åtgärder som syftar till att gynna eller bevara biologisk mångfald. I Sverige finns uppskattningsvis 0,6–1,1 miljoner hektar skogsmark där avsikten är återkommande NS, ungefär hälften inom frivilliga avsättningar och resten inom formellt skyddade områden. Det saknas exakt statistik men de bedömningar som gjorts pekar på att NS inte utförs i önskad omfattning, vilket har negativa effekter på den biologiska mångfalden i skogen. Styrmedel syftar till att förändra hur aktörer väljer att fatta beslut, så att individer och företag beaktar de externa effekter (effekter av en åtgärd som inte berör den som faktiskt utför åtgärden) som de orsakar.

Målsättningen med denna rapport var att kartlägga möjliga styrmedel som kan leda till en ökning av mängden NS-åtgärder som utförs i Sverige, samtidigt som effekterna på samhällets kostnader för åtgärderna beaktas.

Arbetet har genomförts i tre steg;

  1. En kartläggning av styrmedel och lösningar som tillämpas för inrättande av skyddade områden.

  2. Sammanfattning av studier i Sverige av anledningarna till att NS inte utförs i större omfattning.

  3. En kombination av de teoretiska modellerna med genomförda studier om NS för att utveckla idéer på styrmedel som skulle kunna bidra till att större områden med NS-åtgärder utförs.

Sammanfattningsvis pekar studien ut fyra vägar framåt, som bör utvärderas vidare:
  1. Ökat fokus på att kraven i certifieringen efterlevs

  2. Mer ekonomiskt stöd för NS-åtgärder, med enklare administration.

  3. Mer rådgivning och utbildning till alla berörda parter om såväl värdet av åtgärderna som hur de på bästa sätt kan genomföras.

  4. Närmare undersökning av möjligheterna för en marknad för ekologisk kompensation som omfattar NS-åtgärder.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/styrmedel-for-att-uppmuntra-naturvardande-skotsel/

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »