Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer

2023-04-23 11:00

sveaskog-logo.jpg

Det operativa rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 562 MSEK (481). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård. 

1 januari – 31 mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 151 MSEK (1 992). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 22 procent medan leveransvolymerna minskade med 13 procent. Övrig omsättningsökning är främst hänförlig till upplåtelser för vindkraft.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick till 562 MSEK (481). Högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser har mötts av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och skogsvård.
  • Resultatandel i intresseföretag uppgick till –6 MSEK (233), främst på grund av sämre marknadsförutsättningar för Setra Group.
  • Den redovisade värdeförändringen på biologiska tillgångar uppgick netto till 305 MSEK (89).
  • Kvartalets resultat uppgick till 647 MSEK (669), motsvarande 5,46 kronor (5,65) per aktie.

Väsentliga händelser:

  • Nytt grönt obligationsramverk integrerat med EU taxonomin.
  • Minskad föryngringsavverkning i Norrbotten.

Kommentar från Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

- Vårt finansiella resultat har påverkats positivt av det övervägande positiva marknadsläget och det operativa rörelseresultatet för första kvartalet är högre än första kvartalet i fjol. Detta är bland annat en följd av högre virkespriser samt ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser. Genomsnittspriset på virkesleveranserna från vår egen skog är 22 procent högre än motsvarande period föregående år, timmerpriserna är tio procent högre medan massavedspriserna är drygt 50 procent högre. De högre priserna har motverkat de lägre virkesvolymerna från egen skog samt de ökade kostnaderna för avverkning och skogsvård.

- Trots ett ekonomiskt läge som präglas av inflation, bankkris, ökade energikostnader och geopolitiska spänningar är marknadsläget för våra produkter fortsatt bra och lönsamheten för skogsindustrin god. Året kommer att präglas av de satsningar vi gör för att framtidssäkra vår utveckling. Det känns därför tryggt att ha börjat året med ett starkt kvartal.

- Behovet av grön råvara i industrin är fortsatt stort. Sveaskogs kunder efterfrågar utökade leveranser. I januari höjde vi priserna för privata skogsägare som säljer sitt virke till Sveaskog i två omgångar. Vi verkar i en viktig bransch som påverkar förutsättningarna för landets utveckling. Skogsindustrin är en av Sveriges mest tongivande näringar och skapar sysselsättning i hela landet. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till ett aktivt skogsbruk och stärka värdet på den svenska skogen.

- Sveaskog har under kvartalet förnyat sitt gröna ramverk för hållbara investeringar. Tredje part har bedömt att det är i linje med EU:s nya taxonomi och därmed är Sveaskog det första skogsbolaget i Europa med ett grönt finansiellt obligationsramverk förenligt med EU-taxonomin. Jag är mycket stolt över att vi därigenom skapar bättre förutsättningar för nya gröna investeringar i skogen och stärker bolagets konkurrenskraft utifrån ett EU-perspektiv. Jag är också glad över att notera att Sveaskog i Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet; Sustainable Brand Index, återigen utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke inom branschkategorin ”skogsägare”.

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »