Skogen, dikena och klimatet

2019-03-16 11:11

dik1.jpg

Den svenska skogsmarken hyser otaliga diken som grävdes framför allt under 1900-talet. Idag kan många diken behöva rensas för att bibehålla sin dränerande funktion. Detta påverkar miljön, men hur?

I efterkrigstidens Sverige kulminerade skogsdikningen eftersom det var ett sätt att öka skogstillväxten. Skogen sågs som en välkommen ekonomisk resurs då Europa skulle byggas upp.

I torvmark lagras stora mängder kol på grund av långsam nedbrytning av växter i den blöta syrefattiga miljön. Den höga grundvattennivån kan även hämma trädens tillväxt. För att kunna odla skog på torvmark grävdes därför många diken. Den ökade dräneringen ändrade förhållandena i marken så att torven bröts ner snabbare och koldioxid avgick till luften. Om tillväxten ökar binds mer kol in i träden. Idag tas inga nya diken upp i skogsmark men gamla diken kan underhållas.

Skogforsk har på senare tid startat och deltagit i ett antal projekt om dikesrensning för att ta reda på mer om hur skogstillväxt och föryngring påverkas och hur negativa effekter på vattenmiljön kan minskas.

Syftet med dikesrensning är att bibehålla den trädtillväxt som erhölls vid den ursprungliga dikningen (nydikningen). Det är emellertid stor risk att dikesrensning påverkar nedströms belägna vatten negativt. Då man rensar diken exponeras jord som kan erodera och transporteras nedströms till vattendrag och sjöar. Att kunna identifiera de diken där man vet att rensningen ger önskad effekt och undvika diken som inte ger någon effekt på tillväxten är det första viktiga steget för att minska påverkan på vatten. Det saknas dock fortfarande mycket kunskap om hur man identifierar sådana objekt.

Skogforsk har varit med och sammanställt dagens kunskap om detta och vilka metoder och arbetssätt som kan användas för att minska påverkan på vatten.

Läs mer om dikesrensning i Kunskapsbanken

Se filmen Ditch cleaning in the Baltic sea region

2019-06-26 11:22John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland
2019-06-25 11:11Nu är det klart - två sträckor valda för kommande elvägspilot
2019-06-22 11:00Godsservice kör hållbart med Scanias elhybridlastbil
2019-06-21 11:00Hydroscand öppnar sin 70:e butik i Sverige
2019-06-20 10:11Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet
2019-06-19 11:11Med konceptbussen NXT tar Scania stadstransporter till en ny nivå
2019-06-18 11:11Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år
2019-06-17 10:111,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal
2019-06-16 11:01Stabilitet för containertruckar - Nokian Tyres tillför nya storlekar i däckfamiljen NOKIAN HTS G2
2019-06-15 10:11Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Gå till arkivet »