Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet

2019-06-20 10:11

tilt1.jpg

Med bättre tillgång på data och ett mer automatiserat informationsflöde kan skogsbrukets försörjningskedjor effektiviseras, vilket skulle minska klimatpåverkan och öka värdet på slutprodukten.

(Foto: Erik Viklund/Tidigare Skogforsk)

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1019-2019.

Skogen och skogsindustrins produkter har en betydande roll för Sveriges möjligheter att övergå till en cirkulär bioekonomi samt minska miljö- och klimatpåverkan. Restprodukter från skogen och från skogsindustrins processer har nyttjats till att fasa ut 96 procent av all användning av fossil energi för skogsindustrins interna processer samt skapat en bas för den omställning till förnybar energi som skett inom fjärrvärmesektorn.

Försörjningskedjan för skogsbränsle är mycket kostnadskänslig och lönsamheten är beroende av bränslets egenskaper och kvalitet, men också av kvaliteten på utförandet av själva processerna. Detta ställer krav på information, och framförallt automatisering av informationsflöden. Ökad information genom processerna skulle dessutom kunna bidra till beslutsunderlag kring hur material hanteras för att passa industrikundernas behov på bästa sätt, samt hur försörjningskedjorna kan effektiviseras i form av resursutnyttjande. En del av den önskvärda informationen finns idag tillgänglig, även om den i många fall utgörs av visuella bedömningar och uppskattningar. Samtidigt skapas en stor mängd information automatiskt genom exempelvis skördarrapportering.

Skogforsk har genomfört en studie för att utreda förutsättningarna att med hjälp av digital styrning av produktegenskaper för biomassa, styra produktionen och göra affärer på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

Följande huvudsakliga slutsatser har dragits:

  • Bättre tillgång på data och ett mer automatiserat informationsflöde ger potential att effektivisera försörjningskedjorna och skapa ett högre nettovärde, genom minskade kostnader men framförallt genom att skapa ett högre värde på slutprodukten.
  • Stora delar av de data som efterfrågas finns idag tillgängliga, men är inte tillgängliga i alla led och används därför inte. Därför finns möjligheter och intresse att genomföra ett större projekt för att testa och utvärdera styrning av försörjningskedjorna och dess processer med hjälp av bättre data.
  • Vid ett eventuellt större projekt är det viktigt att fånga de olika försörjningskedjorna och processerna, samt att ha väl definierade systemavgränsningar och allokeringsgrund.
2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »