Förutsättningarna för godstransporter kan förbättras

2019-09-21 11:11

gods_750px.jpg

På uppdrag av regeringen har Trafikverket sett över hur förutsättningarna för godstransporter med järnväg och sjöfart kan förbättras. En färdplan för överflyttning av gods ska tas fram. Samtidigt måste kunskapen om intermodala transporter bli bättre.

(Foto: Torbjörn Björkkvist)

I utredningen framkommer det att Trafikverket behöver jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg. För att ta ett tydligare och mer samlat grepp i frågan ska Trafikverket ta fram en färdplan för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

– Färdplanen ska beskriva vad Trafikverket kommer att göra för att andelen godstransporter på järnväg och med sjöfart ska öka. Den kommer också att beskriva hur insatserna ska samordnas, genomföras och prioriteras. Färdplanen kan även ses som en samlad målbild om vad som ska göras på kort och lång sikt, säger Björn Garberg utredningsledare, avdelning Nationell Planering, på Trafikverket.

Stärkt planering

Inventeringen visar att det behövs ett ökat fokus på överflyttning av gods redan i planeringsstadiet. Godslösningar ska finnas med i bilden tidigt i planeringen för alla trafikslag och djupare analyser av överflyttningseffekterna ska göras. För att förbättra nyttjandegraden i järnvägssystemet ska åtgärder utgå från de utvecklingsprojekt som redan finns inom området. Ett exempel är Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK. Nyttjandegraden kan också förbättras bland annat genom fortsätta arbetet med att öka lastvolymen på godståg.

Fördjupad samverkan med alla i transportkedjan

Trafikverket behöver också skapa en närmare och kontinuerlig samverkan med och mellan samtliga aktörer i transportkedjan.

– Vi samverkar redan idag med många aktörer, men vi behöver involvera fler. Samverkan leder till bättre kunskap och stödjer nya samarbeten som stimulerar till nya transportupplägg med järnväg och sjöfart. Även förståelsen för näringslivets behov och förutsättningar blir bättre om vi samarbetar mer. Vi har också sett att kunskapen om intermodala transporter behöver bli bättre både internt på Trafikverket och bland övriga aktörer, säger Björn Garberg.

Intermodal innebär att en transport omfattar flera trafikslag och inkluderar minst en omlastning av godset, till exempel mellan väg och järnväg.

www.trafikverket.se

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »