Skogforsk: Instruktioner för livscykelanalyser för skogsbruk

2020-12-18 11:22

bioinnovation.jpg

Instruktionerna beskriver vad som ska ingå i livscykelanalysen för en viss produktkategori, i vårt fall sågtimmer, massaved, grot och bränsleved.

Instruktionerna kallas för produktkategoriregler (PCR) och anger krav på datakällor och deras kvalitet, definierar gränserna för systemet som ska analyseras, samt anger principer för hur resultaten bör redovisas. Här finns också regler för hur olika komponenter får beräknas.   

Produktkategorireglerna bygger på att det som händer i hela skogslandskapet under ett år summeras samtidigt som flöden av kol och koldioxid (både biogena och fossila*) i det brukade skogslandskapet beaktas.

– Vi har tagit fram en beräknings- och redovisningsmodell för att summera biogena respektive fossila flöden av kol och koldioxid från det brukade skogslandskapet. I modellen ingår landskapets nettoupptag av koldioxid genom den växande skogen och uttaget av bundet kol i det som benämns ”basic forest products”, det vill säga den årliga skörden av timmer, massaved och skogsbränsle från landskapet. Nedbrytning av organiskt material i skogen ingår också, förklarar Lars Wilhelmsson.

I projektet har en genomgång av olika studier om det nordiska skogsbrukets påverkan på kollagret i marken genomförts. Ambitionen är att ta detta arbete vidare till vetenskaplig publicering.

– Vi drar tills vidare slutsatsen att variationen i landskapet kan vara stor, men att summan av bindning och emissioner ifrån markens kollager i det brukade svenska skogslandskapet är noll eller nära noll, berättar Lars Wilhelmsson och förklarar vidare:

– Emissioner från maskinarbetet med skörd, gallring, eventuell gödsling, röjning, plantproduktion och markberedning är naturliga delar i en livscykelanalys, liksom transporterna av de skördade produkterna till industrier och värmeverk. Väghållning i skogsbilvägnätet ingår också. Vi mäter eller beräknar summan av alla dessa effekter på årsbasis för hela landskapet.

För att beräkningarna ska ge tillförlitliga resultat ser projektgruppen att data över flera år behöver användas – och att områdena som beräknas behöver vara väl tilltagna.

– För att beräkningarna ska ge stabilare resultat bör beräkningsgrunden utgå från tillräckligt stora landskap, till exempel skogsinnehavet för ett större företag eller region i Sverige, och att data för 3–5 år används för att beräkna årsmedelvärden, avslutar Lars Wilhelmsson.

Baserat på PCRn har Skogforsk och RISE samverkat för att genomföra beräkningar och insamling av data som krävs för att få fram den konkreta miljövärderingen i form av regionala livscykelinventeringar (populärt kallat LCA för skogsbruket) baserat på de publicerade produktkategorireglerna. Det arbetet ska dock först genomgå en extern granskningsprocess innan resultaten publiceras.

Läs mer om projektet på IVL:s webb och på Bioninnovations webb.

Skogforsk har arbetat med delprojektet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet i projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk som finansierats av BioInnovation.  

*Fakta: Vad är biogen koldioxid respektive fossil koldioxid?
Biogen koldioxid (CO2) innehåller kol som ingår i det biologiska kretsloppet. Fossil koldioxid innehåller kol från fossila inlagringar. Källa: Naturvårdsverket.
Du kan också läsa mer om resonemanget kring biogent (grönt) och fossilt (svart) kol, långt ner på vår sida om Biobränslen från skog

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »